Специалното образование се дефинира като специално разработена инструкция, което означава, че учителите имат отговорността да адаптират съдържанието, методологията и свеждането на инструкции, така че да отговорят на потребностите на ученика с увреждания и да осигурят достъпа му до общата учебна програма и училищните дейности.  Родителите могат да получат помощ и съвети от специалисти, учители и доброволчески организации. Детето има специални образователни потребности, ако има проблем със заучаването на материала или има увреждане, което затруднява процеса му на обучение спрямо повечето деца на неговата възраст. Тези деца могат да имат затруднения във физически дейности като спортуване, изпълнение на упражнения, участие в игри, а също така и комуникативни или поведенчески проблеми.