Посочени са основни характеристики на урока като основна форма за реализиране на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание и спорт в училище. Разкриват се основни методически особености и изисквания свързани с реализиране на учебно занимание по физическо възпитание и спорт.