Този раздел ни запознава със значението и методите на физическото възпитание и спорт, и тяхното практическо приложение при приобщаващото образование в училище. Споделени са случаи от практиката на работа на учители по физическо възпитание и спорт с ученици: със синдром на Даун; със зрителни увреждания; със слухови увреждания; с обучителни трудности и с двигателни увреждания.