Този раздел съдържа насоки и инструкции за създаване на стратегия за непрекъснато използване на (житейски) умения, усвоени чрез приобщаващите спортни дейности, и прилагането им в други дейности в свободното време. В допълнение обучаемите ще намерят случаи от практиката, основани на реален опит, показващи междусекторно предаване на знания, умения и ценности от спорта към свободното време.